ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΑΕΕ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ αρθρο 32 παρ.5

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 89
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4075
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ασφαλι-στικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Άρθρο 1
Υπαγωγή στους κλάδους και λογαριασμούς του Ο.Α.Ε.Δ.
1. Στο τέλος του άρθρου τέταρτου του ν. 1305/1982 (Α’ 146), όπως προστέθηκε στην παρ. 3 του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179) και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1759/1988 (Α’ 50), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα παραπάνω πρόσωπα υπάγονται και στην ασφάλι¬ση όλων των κλάδων και λογαριασμών του Ο.Α.Ε.Δ., του Ο.Ε.Κ. και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1759/1988 (Α’ 50), όπως προστέθηκε στο τέλος του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951 (Α’179), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα παραπάνω πρόσωπα υπάγονται και στην ασφάλι¬ση όλων των κλάδων και λογαριασμών του Ο.Α.Ε.Δ., του Ο.Ε.Κ. και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας.»
3. Στην ασφάλιση όλων των κλάδων και λογαριασμών του Ο.Α.Ε.Δ., του Ο.Ε.Κ. και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας υπάγονται από τη δημοσίευση του νόμου αυ¬τού:
α) Οι’Ελληνες πολίτες που εργάζονται στο εξωτερικό εκτός χωρών Ε.Ε. για λογαριασμό εργοδότη που εδρεύει στην Ελλάδα.
β) Οι υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. που κατά τη μόνιμοποίησή τους επέλεξαν την πρότερή τους ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
γ) Οι Ορκωτοί εκτιμητές μέλη του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών.
δ) Τα μέλη των διοικήσεων αστικών συνεταιρισμών, ε) Οι αθλητές με αμοιβή και οι επαγγελματίες αθλη¬τές.
11 Απριλίου 2012
στ) Οι εργάτες αλιείς που απασχολούνται σε πλοία με ξένη σημαία που ασφαλίζονται κατά τις διατάξεις του ν. 800/1978.
ζ) Οι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και οι οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων που μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υπο¬χρεώσεων, ανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο.
Άρθρο 2
Κατάργηση απαλλαγής από εργοδοτικές εισφορές
Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 25 του α.ν. 1846/1951 (Α’179), που προστέθηκε με το άρθρο έβδομο του ν. 1305/1982 (ΑΊ46), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Απαλλαγές από εισφορές ή μειώσεις, που έχουν θε¬σπιστεί υπέρ των Ιδρυμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα διάταξη με βασι¬λικά, προεδρικά ή νομοθετικά διατάγματα, καταργού¬νται.»
Άρθρο 3
Συγχώνευση του «Ειδικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων» στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Ο «Ειδικός Λογαριασμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων», που συστήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3655/2008, συγχωνεύεται στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ από την 1η του μεθεπόμενου μήνα μετά το μήνα δημο¬σίευσης του νόμου αυτού.
Από την ημερομηνία αυτή, οι ασφαλισμένοι του Ειδι¬κού Λογαριασμού, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους γίνονται υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και συνεχίζουν να διέπονται από τη νομοθεσία του Ει¬δικού Λογαριασμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων, ως προς τις παροχές σε χρήμα.
Οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες δι¬ατάξεις υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού, καθώς και η περιουσία του, περιέρχονται από την ημερομηνία της συγχώνευσης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ως καθολικό διάδοχο αυτού.
Εκκρεμείς δίκες που προέκυψαν κατά τη λειτουργία του Κλάδου, συνεχίζονται υπέρ ή κατά του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ χωρίς διακοπή.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από πρόταση του ΔΣ. του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ,
Δ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΚΑ και ΦΚΑ Άρθρο 32 Ρυθμίσεις ΟΑΕΕ
1. α. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 13 του π.δ. 258/2005 (Α’ 316) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η βεβαίωση χορηγείται και σε ασφαλισμένο του ΟΑΕΕ, εφόσον το ποσό των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών του στον Οργανισμό δεν ξεπερνά τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και έχει συμψηφιστεί ή παρακρα¬τείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) και είτε έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση είτε έχει υπαχθεί στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 30 του π.δ. 258/2005 (Α’ 316), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του ν. 3996/2011 (Α’ 170).»
β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του π.δ. 258/2005 (Α’ 316) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι συμβολαιογράφοι, καθώς και κάθε αρμόδια κατά νόμο αρχή υποχρεούνται να αρνηθούν τη σύνταξη συμ-βολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης Δ.Χ. αυτοκινήτου ή την έκδοση απόφασης οριστικής παραίτησης ή ανά¬κλησης του δικαιώματος της άδειας κυκλοφορίας Δ.Χ. αυτοκινήτου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τη βεβαίωση της παραγράφου 3.»
γ. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 11 της υπ’ αριθ. Φ80000/7228/308/7.9.2006 υπουργικής απόφα¬σης (Β’ 1397) διαγράφεται η τελεία και προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«ή αυτή να έχει εκδοθεί βάσει του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 13 του π.δ. 258/2005 (Α’ 316).»
2. α. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (Α’ 214), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 25 του ν. 3846/2010 (Α’ 66) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5.α) Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παρα-γράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’118) και του π.δ. 33/1979 (Α’10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό

σήμα λειτουργίας του EOT: α) δυναμικότητας έντεκα (11) δωματίων και άνω και με έδρα σε περιοχές της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 και β) δυναμικότητας από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) δωματίων, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, στην 1η ασφαλιστική κατη¬γορία, με έκπτωση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) στο ποσό αυτής.
Σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης των ανω¬τέρω καταλυμάτων από ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπό τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου υπάγεται υποχρεωτικά ένας εκ των εταίρων και προαιρετικά οι λοιποί, οι οποίοι άλλως υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΓΑ εκτός αν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.
Εφόσον ο μέσος όρος του εισοδήματος τους από την επαγγελματική δραστηριότητα για τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως αυτός προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημε¬ρομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011, παραμένουν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία με την ως άνω έκπτωση και δεν υποχρεούνται στην ανά τριετία μετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 258/2005 (Α’ 316). Η ίδια ρύθμιση ισχύει εφεξής και για κάθε τριετία εφόσον ο μέσος όρος του ως άνω εισοδήματος από την επαγγελματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011.
Εφόσον ο ως άνω μέσος όρος υπερβαίνει το 400πλά-σιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011, οι υπαγόμενοι στο πρώτο εδάφιο παραμένουν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία αλλά χω¬ρίς έκπτωση και εφεξής υποχρεούνται στην ανά τριε¬τία μετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 258/2005 (Α’ 316).
Ο ΟΑΕΕ, μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από τη χορήγηση της ανωτέρω διευκόλυνσης, έχει το δικαίω¬μα, οποτεδήποτε, του επανελέγχου της άσκησης της δραστηριότητας και των εισοδημάτων των δικαιούχων. Κατά τον επανέλεγχο εξετάζεται πάντα ο μέσος όρος των εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας. Το δικαί¬ωμα αυτό έχει και ο ασφαλισμένος στις περιπτώσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ λόγω εισοδημα¬τικών κριτηρίων, μετά την παρέλευση τουλάχιστον τρι¬ών (3) ετών από την υπαγωγή του στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.
Το ανωτέρω εισοδηματικό κριτήριο του 400πλασίου εφαρμόζεται ξεχωριστά για τον κάθε εταίρο του δευ¬τέρου εδαφίου.
Αν οι υπαγόμενοι στο πρώτο εδάφιο είναι εγγεγραμ¬μένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλ¬λεύσεων, το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και εφόσον ο μέσος όρος του εισοδήματος τους από την επαγγελματική δρα¬στηριότητα του πρώτου εδαφίου, για τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως αυτός προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας ΔΟΥ, δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε την 31.12.2011, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ.
β) Ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγρά¬φων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α’ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του EOT δυναμικότητας έως και πέντε (5) δωματίων, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, εφόσον ο μέσος όρος του εισοδήματος τους από την επαγγελματική δραστηριότητα για τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως αυτός προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011. Η ίδια ρύθμιση ισχύει εφεξής και για κάθε τριετία εφόσον ο μέσος όρος του ως άνω εισοδήματος από την επαγ¬γελματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011.
Εφόσον ο ως άνω μέσος όρος υπερβαίνει το 400πλά-σιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011, οι υπαγόμενοι στο πρώτο εδάφιο υπάγονται εφεξής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.
Μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας, ο αρμόδι¬ος κατά περίπτωση Οργανισμός έχει το δικαίωμα του επανελέγχου, οποτεδήποτε, της άσκησης της δραστη¬ριότητας και των εισοδημάτων των δικαιούχων. Κατά τον επανέλεγχο εξετάζεται πάντα ο μέσος όρος των εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας. Το δικαίωμα αυτό έχει και ο ασφαλισμένος στις περιπτώσεις υπα¬γωγής στην ασφάλιση του κατά περίπτωση Οργανισμού λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών (3) ετών από την υπαγωγή του στην ασφάλιση του κατά περίπτωση Οργανισμού.»
β) Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται από την 1.7.2012.
γ) Για όσους, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, ασφαλίζονταν στον ΟΓΑ, η ασφάλιση που έχει χωρήσει παραμένει ισχυρή και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΑΕΕ. Αντίστοιχα, η ασφάλιση που έχει χωρήσει στον ΟΑΕΕ παραμένει ισχυρή και δεν ανα¬ζητούνται εισφορές από τον ΟΓΑ.
3. Στο τέλος του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4.α) Ειδικά για τους δικαιούχους του ΟΑΕΕ, το ανώ¬τατο όριο της παραγράφου 2 είναι το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
β) Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω¬νικής Ασφάλισης καθορίζεται η διαδικασία εσωτερικής κατανομής και καταβολής του ως άνω ποσού μεταξύ των ασφαλιστικών φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχε¬τικό θέμα.»
4. Η παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (Α’ 214), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 25 του ν. 3846/2010 (Α’ 66) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της ανώνυμης εται¬ρείας με ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος πάνω από 20kW είτε σε κτιριακή εγκατάσταση που χρησιμοποιεί¬ται για κατοικία ή στέγη επιχείρησης είτε σε αγροτε¬μάχια ή οικόπεδα, σε όλη την Επικράτεια.
Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του

ΟΑΕΕ και ασφαλίζονται στην 7η ασφαλιστική κατηγο¬ρία του ΟΓΑ οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολ-ταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100kW.»
5. Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης του π.δ. 5/2007 και να παραμείνουν σε αυτήν έως 31.12.2014 εφόσον, κατά την υποβολή της αίτησης: α) δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή β) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι ενήμεροι. Η κατάταξη στην κατώτερη κατηγορία αρχίζει από το αμέσως επόμενο προς έκδοση και μετά την αίτηση δίμηνο και ισχύει για όσο διάστημα είναι ενήμεροι στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών και στις δόσεις της τυχόν ρύθμισης. Αν ο ασφαλισμέ¬νος δεν είναι ενήμερος, επανέρχεται αυτοδικαίως στην κατηγορία στην οποία βρισκόταν πριν την αίτηση του πρώτου εδαφίου, στην οποία επανέρχονται υποχρε¬ωτικά από την 1.1.2015 και όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν κάνει χρήση της διάταξης αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού, καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος, τα όργανα και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
6. Ο χρόνος ασφάλισης όσων μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ασφαλίστηκαν στον ΟΓΑ βάσει του άρθρου 9 του ν. 3050/2002 (Α’ 214), αφού έτυχαν εξαίρεσης από την ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ, παραμένει ισχυρός και δεν αναζητούνται οι ασφαλιστι¬κές εισφορές από το πρώην ΟΑΕΕ – ΤΑΕ.
7. Από τη δημοσίευση του παρόντος ο ΟΑΕΕ υπο¬χρεούται να καταβάλει στον πάροχο της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας με την επωνυμία «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.» τις οφειλές από ταχυδρομικές υπηρε¬σίες που του παρασχέθηκαν από 1.3.2010 έως 31.12.2011, σύμφωνα με άρθρο 904 του Αστικού Κώδικα.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s